Matrix 8.0

Matrix 8.0

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับความความนิยมในวงการออกแบบเครื่องประดับ และอัญมณีทั่วโลก โดยที่เป็นการหลอมรวมความสามารถหลักๆ จากโปรแกรม Rhino มาใช้ด้วยกัน  และเพิ่ม Interface ที่เหมาะสมกับงานจิวเวอรี่โดยเฉพาะ

อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะทางของเครื่องมือในโปรแกรมนี้จะช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบจิวเวอรี่   ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงง่ายๆ ทั่วไป (Simple Shapes) หรือฟรีฟอร์ม (Organic Shapes)  ที่มีเส้นโค้ง (Curve)  เข้ามาเกี่ยวข้อง

จึงทำให้สามารถออกแบบเครื่องประดับเป็นงาน 3 มิติ และสามารถส่งไปที่ CAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถทำให้โมเดลมีภาพที่เสมือนจริงได้ด้วย Vray  ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ที่อยู่ในตัวโปรแกรมนี้ โดยตรง และได้รับการยอมรับในทุกวงการว่าสวยงาม สมจริง

รับลงโปแกรมคอมพิวเตอร์ พีซี แมค